708 kết quả

Quan xẩm lóc cóc (Châu Tinh Trì)

Ngày đăng: 07/02/2015
422 lượt xem
00:00:00

Tân Lộc đỉnh Ký 2 (Châu Tinh Trì)

Ngày đăng: 07/02/2015
430 lượt xem
01:37:47

Ca cổ: Mùa Hoa đào (Hữu Phước)

Ngày đăng: 07/02/2015
403 lượt xem
00:00:00

đàn vọng cổ bằng organ (Hữu Phước)

Ngày đăng: 07/02/2015
427 lượt xem
00:00:00

Ca cổ: Bài vọng cổ đếm 100

Ngày đăng: 07/02/2015
405 lượt xem
00:00:00

Linh Cẩu ăn thịt Sơn Dương

Ngày đăng: 07/02/2015
417 lượt xem
00:00:58

Chuyên gia xảo quyệt (Châu Tinh Trì)

Ngày đăng: 07/02/2015
416 lượt xem
01:55:1

Thần ăn (Châu Tinh Trì)

Ngày đăng: 07/02/2015
427 lượt xem
01:28:1
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.