Võ Đài Đẫm Máu - hay nhất 2017

130

WORLD WAR Z [2013] Scene: After the Crash.

322 lượt xem
31/01/2016
00:02:9

WorldWar Z-Plane Scene(HD)

349 lượt xem
31/01/2016
00:05:1

WorldWar Z-Jerusalem Scene Part 2(HD)

333 lượt xem
31/01/2016
00:03:18

WorldWar Z-Jerusalem Scene Part 1(HD)

343 lượt xem
31/01/2016
00:06:41

Châu Tinh Trì tập đóng Phim

319 lượt xem
26/01/2016
00:00:00

Thung lũng tử thần 2015

268 lượt xem
26/01/2016
00:00:00

Ngã rẻ tử thần 1

254 lượt xem
26/01/2016
01:24:15

Cuộc chiến quái vật

250 lượt xem
26/01/2016
00:00:00

Sát Thủ Gợi Tình 2014

258 lượt xem
26/01/2016
00:00:00

Phim Nàng natalie 2010

253 lượt xem
26/01/2016
00:00:00

Đổi vợ - Thuyết minh

256 lượt xem
26/01/2016
00:00:00

Bác Sĩ Thẩm Mỹ 2015

241 lượt xem
26/01/2016
00:00:00

Khi Tôi 19 - 2015

223 lượt xem
26/01/2016
00:00:00
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.